Νομοθεσία & Χρήσιμα Links

Η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2019/947 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/639 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/1058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ